Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Y Dược Bảo Long - Ngọc Y Đường - Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Đông trùng hạ thảo

VVIP

VP01
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 5GRAM/ HỘP H2223
9.300.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 5GRAM/ HỘP H2223
VP02
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 10 GRAM/ HỘP H02
18.600.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 10 GRAM/ HỘP H02
VP03
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 20 GRAM/ HỘP H03
35.900.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 20 GRAM/ HỘP H03
VP04
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 30 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
52.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 30 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
VP05
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 50 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
85.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 50 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
VP06
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 100 GRAM/ HỘP H26
165.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 100 GRAM/ HỘP H26
VP07
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 1KG/ HỘP H25
1.630.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 1KG/ HỘP H25
VP00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 03GRAM/ HỘP H1112
5.580.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VVIP 03GRAM/ HỘP H1112

VIP

V01
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 5 GRAM/ HỘP H1112
7.750.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 5 GRAM/ HỘP H1112
V02
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 10 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
15.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 10 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
V03
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 20 GRAM/ HỘP H02
28.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 20 GRAM/ HỘP H02
V04
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 30 GRAM/ HỘP H03
41.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 30 GRAM/ HỘP H03
V05
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 50 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
66.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 50 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
V06
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 100 GRAM/ HỘP H26
123.900.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 100 GRAM/ HỘP H26
V07
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 1KG/ HỘP H25
1.200.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 1KG/ HỘP H25
V00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 03 GRAM/ HỘP H2223
4.650.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: VIP 03 GRAM/ HỘP H2223

SUPER A

S01
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 5 GRAM/ HỘP H24
6.400.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 5 GRAM/ HỘP H24
S02
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 10 GRAM/ HỘP H28
12.800.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 10 GRAM/ HỘP H28
S03
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 20 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
24.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 20 GRAM/ HỘP H0708 VÀNG
S04
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 30 GRAM/ HỘP H02
35.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 30 GRAM/ HỘP H02
S05
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 50 GRAM/ HỘP H26
58.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 50 GRAM/ HỘP H26
S06
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 100 GRAM/ HỘP H25
110.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 100 GRAM/ HỘP H25
S07
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 1KG/ HỘP H26
1.050.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 1KG/ HỘP H26
S00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 03 GRAM/ HỘP H1112
3.840.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: SUPER A 03 GRAM/ HỘP H1112

A

A01
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 5 GRAM/ HỘP H04
5.250.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 5 GRAM/ HỘP H04
A02
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 10 GRAM/ HỘP H1112
10.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 10 GRAM/ HỘP H1112
A03
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI:  A 20 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
19.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 20 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
A04
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 30 GRAM/ HỘP H02
28.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 30 GRAM/ HỘP H02
A05
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 50 GRAM/ HỘP H28
46.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 50 GRAM/ HỘP H28
A06
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 100 GRAM/ HỘP H25
90.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 100 GRAM/ HỘP H25
A07
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 1KG/ HỘP H26
890.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 1KG/ HỘP H26
A00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 03 GRAM/ HỘP H2223
3.150.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: A 03 GRAM/ HỘP H2223

B

B01
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 5 GRAM/ HỘP H05
4.750.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 5 GRAM/ HỘP H05
B02
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 10 GRAM/ HỘP H04
9.500.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 10 GRAM/ HỘP H04
B03
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 20 GRAM/ HỘP H03
18.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 20 GRAM/ HỘP H03
B04
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 30 GRAM/ HỘP H09
26.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 30 GRAM/ HỘP H09
B05
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 50 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
42.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 50 GRAM/ HỘP H0708 ĐỎ
B06
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 100 GRAM/ HỘP H28
82.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 100 GRAM/ HỘP H28
B07
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 1KG/ HỘP H26
810.000.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 1KG/ HỘP H26
B00
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 03 GRAM/ HỘP H1112
2.850.000 đ
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO BHUTAN NGUYÊN CON TỰ NHIÊN CAO CẤP LOẠI: B 03 GRAM/ HỘP H1112